MC YÊU THÍCH
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.348

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.783

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.111

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.231

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.685

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.065

Tuấn Anh   0