MC YÊU THÍCH
Bán Tiên

Tác giả: Dược Thiên Sầu

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 27

Số audio: 17

0

- Mời các bạn lắng nghe truyện Bán Tiên qua giọng đọc Minh Thiện
- Tags: Dược Thiên Sầu, Minh Thiện

 • Bán Tiên - Phần 1
 • Bán Tiên - Phần 2
 • Bán Tiên - Phần 3
 • Bán Tiên - Phần 4
 • Bán Tiên - Phần 5
 • Bán Tiên - Phần 6
 • Bán Tiên - Phần 7
 • Bán Tiên - Phần 8
 • Bán Tiên - Phần 9
 • Bán Tiên - Phần 10
 • Bán Tiên - Phần 11
 • Bán Tiên - Phần 12
 • Bán Tiên - Phần 13
 • Bán Tiên - Phần 14
 • Bán Tiên - Phần 15
 • Bán Tiên - Phần 16
 • Bán Tiên - Phần 17
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    949

Trần Vân   15

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    696

Trần Vân   12

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    690

Lão Trần   11

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    392

Trần Vân   5

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    371

Tuấn Anh   7

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    331

Lão Trần   4