MC YÊU THÍCH
Vô Địch Sư Thúc Tổ

Tác giả: Cửu Thứ Tuyệt

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 875

Số audio: 80

0

- Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Vô Địch Sư Thúc Tổ qua giọng đọc Minh Thiện
- Tags: Cửu Thứ Tuyệt, Minh Thiện

 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 1
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 2
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 3
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 4
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 5
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 6
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 7
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 8
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 9
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 10
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 11
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 12
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 13
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 14
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 15
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 16
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 17
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 18
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 19
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 20
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 21
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 22
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 23
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 24
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 25
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 26
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 27
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 28
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 29
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 30
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 31
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 32
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 33
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 34
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 35
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 36
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 37
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 38
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 39
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 40
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 41
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 42
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 43
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 44
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 45
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 46
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 47
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 48
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 49
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 50
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 51
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 52
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 53
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 54
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 55
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 56
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 57
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 58
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 59
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 60
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 61
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 62
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 63
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 64
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 65
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 66
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 67
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 68
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 69
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 70
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 71
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 72
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 73
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 74
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 75
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 76
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 77
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 78
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 79
 • Vô Địch Sư Thúc Tổ - Phần 80
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.353

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.784

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.115

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.233

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.685

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.066

Tuấn Anh   0