MC YÊU THÍCH
Tu Tiên Đại Lão

Tác giả: Mộc Hạ Trĩ Thủy

Đọc: Minh Thiện

Nghe: 730

Số audio: 243

0

- Giới thiệu : Tiên đạo mờ mịt, tiên tung khó kiếm.
- Lý Niệm Phàm lấy phàm nhân thân thể phủ xuống tu tiên thế giới, biết được tu tiên vô vọng phía sau chỉ nghĩ an ổn sống qua ngày. Lại không biết ——
- Hắn thu dưỡng một con chó, bởi vì nhìn hắn làm thơ vẽ tranh, trở thành một đời Yêu Vương, trấn áp một phương thế giới.
- Hắn sau phòng trồng cây cối, bởi vì nghe hắn đánh đàn tấu khúc, trở thành thế giới chi thụ, chống lên thiên địa cầu nối.
- Hắn gặp được một người đi đường, bởi vì chịu hắn thuận miệng điểm hóa, trở thành tiên đạo Thánh Nhân, dẫn dắt một thời đại.
- Quay đầu thời gian ——
- Nguyên lai vị kia một mực quấn lấy hắn muốn tranh chữ thư sinh là Tiên giới Họa Thánh, vị kia kỳ nghệ rất dở lão đầu là Tiên giới Kỳ Thánh, vị kia mỗi lúc trời tối tới nghe khúc mỹ nữ là Tiên giới đệ nhất thánh nữ...
- Tags: Mộc Hạ Trĩ Thủy, Minh Thiện

 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 1
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 2
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 3
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 4
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 5
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 6
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 7
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 8
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 9
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 10
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 11
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 12
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 13
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 14
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 15
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 16
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 17
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 18
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 19
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 20
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 21
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 22
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 23
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 24
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 25
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 26
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 27
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 28
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 29
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 30
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 31
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 32
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 33
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 34
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 35
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 36
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 37
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 38
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 39
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 40
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 41
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 42
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 43
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 44
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 45
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 46
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 47
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 48
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 49
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 50
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 51
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 52
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 53
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 54
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 55
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 56
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 57
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 58
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 59
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 60
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 61
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 62
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 63
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 64
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 65
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 66
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 67
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 68
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 69
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 70
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 71
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 72
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 73
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 74
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 75
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 76
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 77
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 78
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 79
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 80
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 81
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 82
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 83
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 84
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 85
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 86
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 87
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 88
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 89
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 90
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 91
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 92
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 93
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 94
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 95
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 96
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 97
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 98
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 99
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 100
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 101
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 102
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 103
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 104
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 105
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 106
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 107
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 108
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 109
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 110
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 111
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 112
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 113
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 114
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 115
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 116
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 117
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 118
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 119
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 120
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 121
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 122
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 123
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 124
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 125
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 126
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 127
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 128
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 129
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 130
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 131
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 132
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 133
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 134
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 135
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 136
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 137
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 138
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 139
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 140
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 141
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 142
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 143
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 144
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 145
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 146
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 147
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 148
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 149
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 150
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 151
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 152
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 153
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 154
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 155
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 156
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 157
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 158
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 159
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 160
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 161
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 162
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 163
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 164
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 165
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 166
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 167
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 168
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 169
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 170
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 171
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 172
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 173
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 174
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 175
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 176
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 177
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 178
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 179
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 180
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 181
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 182
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 183
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 184
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 185
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 186
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 187
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 188
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 189
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 190
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 191
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 192
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 193
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 194
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 195
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 196
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 197
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 198
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 199
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 200
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 201
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 202
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 203
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 204
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 205
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 206
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 207
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 208
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 209
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 210
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 211
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 212
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 213
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 214
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 215
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 216
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 217
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 218
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 219
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 220
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 221
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 222
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 223
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 224
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 225
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 226
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 227
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 228
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 229
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 230
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 231
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 232
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 233
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 234
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 235
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 236
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 237
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 238
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 239
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 240
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 241
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 242
 • Tu Tiên Đại Lão - Phần 243
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.360

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.793

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.120

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.235

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.687

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.071

Tuấn Anh   0