MC YÊU THÍCH
Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Đọc: Lão Trần

Nghe: 132

Số audio: 79

0

- Từ một tác giả viết tiểu thuyết mỳ ăn liền trên internet kiếm ăn qua ngày, Trương Hiểu Vũ bất ngờ xuyên việt đến thế giới phá vỡ những sự tưởng tượng thông thường. Nơi đây là sân khấu của cường giả, của máu tanh, của mạnh được yếu thua...
- Trương Hiểu Vũ tìm được bộ công pháp tu luyện thân thể Thần Ma Cửu Biến, từng bước một bước lên đỉnh phong, lĩnh ngộ thể chi áo nghĩa, cuối cùng khống chế vũ trụ, thay đổi qui tắc!
- Chiến giả cấp bậc: Chiến (Võ ) Giả, Chiến Sư, Đại Chiến Sư, Chiến Vương, Chiến Hùng, Chiến Tông, Chiến Tôn, Chiến Đế, Chiến Thần...
- Giọng đọc Lão Trần
- Tags: Duy Nhất Thiên Tử, Lão Trần, Thần Ma Cưu Biến

 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 1
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 2
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 3
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 4
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 5
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 6
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 7
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 8
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 9
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 10
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 11
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 12
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 13
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 14
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 15
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 16
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 17
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 18
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 19
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 20
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 21
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 22
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 23
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 24
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 25
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 26
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 27
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 28
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 29
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 30
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 31
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 32
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 33
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 34
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 35
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 36
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 37
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 38
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 39
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 40
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 41
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 42
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 43
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 44
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 45
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 46
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 47
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 48
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 49
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 50
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 51
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 52
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 53
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 54
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 55
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 56
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 57
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 58
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 59
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 60
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 61
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 62
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 63
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 64
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 65
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 66
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 67
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 68
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 69
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 70
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 71
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 72
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 73
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 74
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 75
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 76
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 77
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 78
 • Thần Ma Cửu Biến - Phần 79
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    939

Trần Vân   11

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    691

Trần Vân   11

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    682

Lão Trần   7

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    386

Trần Vân   8

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    370

Tuấn Anh   11

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    330

Lão Trần   7