MC YÊU THÍCH
Thần Khống Thiên Hạ

Tác giả: Ngã Bản Thuần Khiết

Đọc: Lão Trần

Nghe: 8.024

Số audio: 196

0

- Nếu ai đã từng mê mẩn tuyệt phẩm Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh, đã từng theo bước chân của Tử Thần Bất Khốc Bộ Kinh Vân và Phong Trung Chi Thần Nhiếp Nhong thì tuyệt đối không thể bỏ qua Thần Khống Thiên Hạ.
- Đẳng cấp võ giả: Võ đồ, Huyền giả, Huyền sĩ, Linh sư, Vương giai, Địa hoàng, Thiên tôn, Huyền đế, Thánh cảnh, Thần cảnh.
- Đẳng cấp huyền kỹ: hôi, hoàng, thanh, lục, lam, hồng, tím, hạt, hắc.
- Mời bạn thưởng thức tất cả trong truyện Thần Khống Thiên Hạ.
- Tag : audio than khong thien ha, than khong thien ha lao tran
- Tags: Ngã Bản Thuần Khiết, Lão Trần

 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 1
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 2
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 3
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 4
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 5
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 6
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 7
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 8
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 9
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 10
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 11
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 12
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 13
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 14
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 15
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 16
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 17
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 18
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 19
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 20
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 21
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 22
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 23
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 24
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 25
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 26
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 27
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 28
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 29
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 30
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 31
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 32
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 33
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 34
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 35
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 36
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 37
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 38
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 39
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 40
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 41
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 42
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 43
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 44
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 45
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 46
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 47
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 48
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 49
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 50
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 51
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 52
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 53
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 54
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 55
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 56
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 57
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 58
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 59
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 60
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 61
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 62
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 63
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 64
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 65
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 66
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 67
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 68
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 69
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 70
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 71
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 72
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 73
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 74
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 75
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 76
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 77
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 78
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 79
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 80
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 81
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 82
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 83
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 84
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 85
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 86
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 87
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 88
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 89
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 90
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 91
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 92
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 93
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 94
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 95
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 96
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 97
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 98
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 99
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 100
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 101
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 102
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 103
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 104
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 105
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 106
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 107
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 108
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 109
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 110
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 111
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 112
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 113
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 114
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 115
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 116
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 117
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 118
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 119
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 120
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 121
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 122
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 123
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 124
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 125
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 126
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 127
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 128
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 129
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 130
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 131
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 132
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 133
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 134
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 135
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 136
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 137
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 138
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 139
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 140
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 141
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 142
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 143
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 144
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 145
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 146
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 147
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 148
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 149
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 150
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 151
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 152
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 153
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 154
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 155
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 156
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 157
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 158
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 159
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 160
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 161
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 162
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 163
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 164
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 165
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 166
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 167
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 168
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 169
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 170
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 171
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 172
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 173
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 174
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 175
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 176
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 177
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 178
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 179
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 180
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 181
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 182
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 183
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 184
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 185
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 186
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 187
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 188
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 189
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 190
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 191
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 192
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 193
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 194
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 195
 • Thần Khống Thiên Hạ - Phần 196
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.364

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.794

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.124

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.236

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.688

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.071

Tuấn Anh   0