MC YÊU THÍCH
Hầu Quỷ Tiệm

Tác giả: Team Dịch

Đọc: Trần Vân

Nghe: 675

Số audio: 19

0

- Mời các bạn nghe bộ truyện Linh Dị, Phong Thủy qua giọng đọc Trần Vân
- Tags: Team Dịch, Trần Vân

 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 1
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 2
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 3
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 4
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 5
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 6
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 7
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 8
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 9
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 10
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 11
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 12
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 13
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 14
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 15
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 16
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 17
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 18
 • Hầu Quỷ Tiệm - Phần 19
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    71.359

Trần Vân   0

Vũ Luyện Điên Phong  1300

Mạc Mặc    37.793

Trần Vân   0

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    33.118

Lão Trần   0

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    28.234

Trần Vân   0

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên  558

Phong Lăng Thiên Hạ    20.687

Trần Vân   0

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    20.069

Tuấn Anh   0