MC YÊU THÍCH
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    930

Trần Vân   17

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    686

Trần Vân   12

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    677

Lão Trần   9

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    383

Trần Vân   7

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    366

Tuấn Anh   9

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    328

Lão Trần   1