MC YÊU THÍCH
TRUYỆN NGHE NHIỀU

Phàm Nhân Tu Tiên  466

Vong Ngữ    939

Trần Vân   13

Vũ Luyện Điên Phong  1.300

Mạc Mặc    690

Trần Vân   11

Đấu Phá Thương Khung  289

Thiên Tàm Hổ Đậu    682

Lão Trần   7

Phàm Nhân Tu Tiên 2 - Chi Tiên Giới Thiên  287

Vong Ngữ    386

Trần Vân   8

Linh Vũ Thiên Hạ  705

Vũ Phong    370

Tuấn Anh   11

Nhất Niệm Vĩnh Hằng  212

Nhĩ Căn    329

Lão Trần   8